Polityka prywatności

Polityka Prywatności ningal.pl

Grupa PSK Sp. z o.o.

25 maja 2018

Streszczenie

Polityka prywatności opisuje w jaki sposób zbieramy, używamy, przetwarzamy i ujawniamy informacje użytkownika, w tym dane osobowe, w połączeniu z dostępem i korzystaniem z witryny. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

1 Definicje użytych pojęć

 

Witryna
oznacza całość oprogramowania działającego w domenie internetowej ningal.pl .
Sklep
oznacza jednostkę organizacyjną w ramach naszego przedsiębiorstwa, która to za pomocą Witryny, za pomocą innego oprogramowania oraz za pomocą innych środków, w sposób ciągły zajmuje się zawieraniem i realizacją umów z podmiotami które zamierzają nabyć oferowane dobra, oferowane dobra nabywają lub nabyły.
Użytkownik
oznacza osobę lub maszynę dokonującą jakiejkolwiek interakcji z Witryną, która nie została powiązana z jakimikolwiek danymi osobowymi.
Klient
oznacza osobę, która przekazała do Sklepu jakiekolwiek własne dane osobowe.

 

2 Podmioty praw i obowiązków w zakresie danych osobowych

 

2.1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) Sklepu jest przedsiębiorstwo:

 

GRUPA PSK SP. Z O.O.
ul. Piaskowa 3
01-067 Warszawa
NIP
5272831048
REGON
368990109

 

2.2 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IODO). Jest to osoba, z którą należy kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można skontaktować się wykorzystując niżej podane formy kontaktu.

 

2.2.1 Adres email IODO

iodo@grupapsk.pl

 

2.2.2 Adres korespondencyjny IODO

GRUPA PSK SP. Z O.O.
ul. Piaskowa 3
01-067 Warszawa
z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

3 Zbierane informacje

 

3.1 Informacje przekazane

Zbieramy i przetwarzamy informacje oraz dane osobowe które Użytkownik lub Klient przekazują nam w trakcie użytkowania funkcji Witryny i Sklepu: procesu rejestracji, komunikacji z obsługą Sklepu oraz złożenia i procedowania zamówienia. Do zbieranych informacji i danych osobowych należą: imię wraz z nazwiskiem, pseudonim, graficzny awatar, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres email wraz z potwierdzeniem dostępu i poprawności, hasło, adres fakturowy, adres dostawy i przekazane nam wszelkie formy kontaktu takie jak numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne oraz inne możliwe formy kontaktu.

 

3.1.1 Informacje przekazane przez przedsiębiorstwa nabywające rozwiązania fiskalne, rozwiązania płatnicze oraz oprogramowanie biznesowe

Zbieramy i przetwarzamy dodatkowe informacje przekazywane nam przez przedsiębiorstwa w celu wdrożenia rozwiązań fiskalnych, płatniczych oraz innych towarów i usług służących aktywności gospodarczej. W szczególności mogą to być informacje takie jak:

 • Informacje pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów podmiotów gospodarczych, potwierdzone przez przedsiębiorstwo
 • Ogólne informacje o przedmiocie i zakresie działalności gospodarczej
 • Informacje o bieżącej i przewidywanej wartości obrotu sumarycznie oraz w rozbiciu na działy aktywności gospodarczej
 • Informacje o formach kontaktu z przedsiębiorstwem
 • Informacje o właściwym dla przedsiębiorstwa Urzędzie Skarbowym
 • Informacje o stosowanych formach opodatkowania i ulgach podatkowych
 • Informacje o numerach PESEL, adresach zamieszkania i obywatelstwie przedsiębiorców oraz beneficjentów rzeczywistych spółek prawa handlowego
 • Listy PLU dla urządzeń fiskalnych oraz informacje pomagające w tworzeniu i modyfikacji tych list
 • Formy płatności udostępniane przez przedsiębiorstwo
 • Numery identyfikujące sprzęt fiskalny, płatniczy oraz inny sprzęt komputerowy
 • Informacje służące do zdalnej bądź lokalnej obsługi i serwisu rozwiązań fiskalnych, płatniczych i pozostałych systemów biznesowych
 • Informacje o minionych i planowanych terminach przeglądów technicznych gwarancyjnych i przeglądów technicznych, których wykonanie nakazuje przedsiębiorcy prawo
 • Informacje o zrealizowanych i planowanych kontaktach z przedsiębiorcą
 • Inne niż wymienione informacje służące do realizacji umowy Sklepu z przedsiębiorcą

Nie zbieramy informacji o kontrahentach przedsiębiorców.

 

3.2 Informacje zbierane automatycznie w trakcie użytkowania Witryny

 

Informacje sprzętowe.
Zbieramy informacje pochodzące ze sprzętu i oprogramowania takie jak adresy IP, daty i czasy żądań protokołu HTTP, wersje sprzętu i oprogramowania dokonującego żądań, dane cookies.
Informacje geolokalizacji.
W trakcie używania wybranych funkcji Witryny, możemy zbierać informacje o przybliżonej geolokalizacji użytkownika wyznaczonej przez takie dane jak adres IP oraz inne techniki.
Informacje o użyciu funkcji.
Zbieramy informacje o ścieżkach jakie przebył dany Użytkownik na Witrynie, o użyciu funkcji wyszukiwania i użyciu innych jawnie dostępnych funkcji Witryny.
Cookies i podobne technologie.
Używamy cookies oraz innych podobnych technologii takich jak web beacons, pixel tracking oraz identyfikacja urządzeń mobilnych. Możemy również pozwolić naszym partnerom biznesowym korzystać z tych technologii lub angażować partnerów biznesowych w nasze działania.
Informacje o płatnościach.
Zbieramy informacje związane z dokonaną płatnością poprzez wybraną formę płatności: typ instrumentu płatniczego, datę i czas, kwotę transakcji z wydzieloną kwotą podatku VAT, numery rachunków bankowych lub numery kart płatniczych oraz przypisane do transakcji takie dane jak fizyczny adres dostawy zamówienia lub informacje o innej formie dostawy wraz z danymi kontaktowymi niezbędnymi do dostawy.

 

3.3 Informacje od osób trzecich

Możemy zbierać informacje o Użytkowniku lub Kliencie, w tym dane osobowe, które przekazują nam partnerzy biznesowi lub pozyskiwać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami, które otrzymujemy za pośrednictwem Witryny. Nie kontrolujemy, nie nadzorujemy ani nie reagujemy na to w jaki sposób strony trzecie przetwarzają informacje i dane osobowe, stąd wszelkie żądania informacji dotyczące ujawnienia nam danych osobowych powinny być kierowane do odpowiednich stron trzecich.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy otrzymywać dodatkowe informacje o Kliencie, takie jak dane dotyczące oszustw oraz dane o wiarygodności finansowej i łączyć je z informacjami oraz danymi osobowymi, które posiadamy o Użytkowniku i Kliencie.

 

4 Użytkowanie zebranych informacji

Zebrane informacje, w tym dane osobowe, przechowujemy i przetwarzamy w celu ciągłej pracy i rozwoju Witryny oraz w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych, w tym realizacji zawartych umów ze Sklepem.

 

4.1 Przekazywanie informacji i danych osobowych stronom trzecim

W celu realizacji umów z Klientem starannie wybrane informacje i dane osobowe przekazujemy do przetwarzania w innych podmiotach. Przekazujemy wyłącznie dane osobowe niezbędne do:

 • realizacji umowy z Klientem,
 • realizacji naszego uzasadnionego interesu biznesowego lub uzasadnionego interesu strony trzeciej,
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

W poniższych podrozdziałach wymienione są podmioty, do których w sposób stały i zorganizowany przekazujemy informacje oraz dane osobowe. Tytuł podrozdziału określa zakreśla zakres usług bądź kompetencji danego podmiotu.

Możliwe jest przekazanie informacji i danych osobowych do podmiotu niefigurującego w poniższym wykazie, niemniej tylko w zakresie postanowień osobnej umowy z Klientem.

Na żądanie zgłoszone do ADO jesteśmy zawsze w stanie precyzyjnie określić które z danych osobowych zostały przekazane do którego podmiotu i uzasadnić cel przekazania.

 

4.2 Logistyka

 

4.2.1 DPD Polska Sp. z o.o.

Firma: DPD Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: WARSZAWA
KRS Rejestr Przedsiębiorców: 0000028368
NIP: 526-020-41-10

 

4.2.2 INPOST PACZKOMATY Spółka z o.o.

Frma: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: Kraków
KRS Rejestr Przedsiębiorców: 0000255841
NIP: 6792895061

4.2.3 RUCH S.A

Frma: RUCH S.A.
Miejscowość: WARSZAWA
KRS Rejestr Przedsiębiorców: 0000020446
NIP: 5260250475

 

4.3 Operatorzy płatności

 

4.3.1 Blue Media S.A

Firma: BLUE MEDIA S.A.
Miejscowość: Sopot
KRS Rejestr Przedsiębiorców: 0000320590
NIP: 5851351185

 

4.4 Usługi księgowe

 

4.4.1 MENA Spółka z o.o.

Firma: MENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: Marki
KRS Rejestr Przedsiębiorców: 0000370788
NIP: 1251582856

 

5 Polityka cookies i Google Analytics

W ramach całej Witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 

5.1 Definicja cookies

W języku polskim dla plików cookies używa się również nazwy: ciasteczka czy pliki ciasteczek. Wszystkie te nazwy są synonimami (znaczą dokładnie to samo).

Cookies są znaną od lat technologią informatyczną, powszechnie używaną do budowy i rozwoju witryn internetowych. W celu zrozumienia tej technologii najlepiej sięgnąć do swobodnie dostępnych bezpłatnych opracowań, jak choćby hasła w Wikipedii.

 

5.2 Zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies zazwyczaj oznacza, że cookies będą zamieszczane w twoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dot. cookies można dokonać bezpośrednio w urządzeniu końcowym (NIE w Witrynie).

Poprzez urządzenie końcowe należy rozumieć każde urządzenie, które zdolne jest do wyświetlenia Witryny. Takim urządzeniem jest na przykład komputer osobisty z odpowiednim oprogramowaniem (systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple i inne współczesne wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi stron internetowych, tzw. przeglądarką internetową). Urżądzeniami końcowymi są również smartfony, tablety, telefony komórkowe i wszelkie inne urządzenia posiadające możliwość wyświetlenia naszej Witryny.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies wykorzystując standardowe metody twojego urządzenia końcowego. Zazwyczaj oznacza to odpowiednie ustawienia twojej przeglądarki internetowej w twoim komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu. Poprzez zmianę ustawień należy rozumieć w szczególności blokadę zapisu cookies lub usunięcie już zapisanych cookies w urządzeniu końcowym..

Z uwagi na różnorodność sprzętu oraz oprogramowania nie jest możliwe podanie uniwersalnej instrukcji modyfikacji ustawień dotyczących przesyłanych cookies lub obsługi cookies po zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Jednak w razie jakichkolwiek problemów z obsługą naszych cookies, pracownicy Sklepu zawsze są gotowi do pomocy.

 

5.3 Przestrzeganie standardów

Wszystkie cookies zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym przez Witrynę są zgodne z informatycznymi standardami formalnymi i standardami de facto. Nie stosujemy żadnych technik, które mogą powodować ukrycie, niedostępność czy jakąkolwiek trudność w usunięciu cookies.

 

5.4 Rodzaje cookies wysyłane przez Witrynę

 

Cookies niezbędne
wykorzystywane do podstawowych funkcjonalności serwisu, zapewniające identyfikację użytkownika w procesie zalogowania i utrzymywania stanu zalogowania oraz w procesie dodawania produktów do koszyka zakupów a następnie w procesie składania zamówienia z wykorzystaniem zalogowania lub bez zalogowania. Wśród cookies niezbędnych znajdują się cookies sesyjne, które powinny być usunięte przy wyłączeniu oprogramowania urządzenia końcowego oraz cookies, które powinny być usunięte po maksymalnie 29 dniach od odwiedzin witryny. Zablokowanie zapisu cookies niezbędnych spowoduje wyświetlenie przez witrynę stosownego komunikatu o niemożności korzystania z podstawowych funkcji.
Cookies biznesowe podmiotów trzecich
(w terminologii informatycznej: 3rd party cookie), które nie są konieczne dla korzystania z podstawowych funkcji serwisu, a stosowane są przez nas dla zwiększenia ergonomii witryny. Stosujemy wyłącznie renomowane oprogramowanie o nazwie Google Analytics (zwane dalej GA), które ma za zadanie zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych o zachowaniach odwiedzających witrynę. Nie jest możliwe powiązanie zebranych danych z danymi osobowymi podawanymi w procesie składania zamówienia czy wcześniej przekazanymi. Wśród zebranych danych w szczególności znajdują się informacje o technicznych cechach urządzeń końcowych, źródłach odwiedzin, przybliżonych lokalizacjach geograficznych oraz ścieżkach jaką użytkownicy przebyli na witrynie. Wszystkie informacje pozyskiwane są zgodnie z wszelkimi informatycznymi standardami; są to informacje jawne, które przekazywane są w komunikacji internetowej. GA nie stosuje żadnych technik pozwalających na uzyskanie informacji poprzez wykorzystanie błędu czy niedoskonałości oprogramowania lub sprzętu. Co do zasady zebrane dane prezentowane są w postaci tradycyjnych wykresów procentowych umiejscowionych na osi czasu. Na podstawie informacji pochodzących od GA witryna nie modyfikuje wyświetlanych treści. Administratorem oprogramowania GA jest Google Inc z siedzibą w USA. Wśród cookies pochodzących od GA znajdują się cookies sesyjne, które powinny być usunięte przy wyłączeniu oprogramowania urządzenia końcowego oraz cookies trwałe o maksymalnym okresie do 2 lat. Zablokowanie zapisu cookies biznesowych pochodzących od GA nie spowoduje wyświetlenia żadnego komunikatu, a wszelkie funkcje witryny pozostaną dla użytkownika dostępne.

W każdej sprawie związanej z bezpieczeństwem naszej witryny, w tym w celu informacji i pomocy w zakresie cookies, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta Sklepu bądź z ADO.

 

6 Bezpieczeństwo

Wszystkie nasze dane są przechowywane w sposób bezpieczny. Chronimy informacje oraz dane osobowe, stosując odpowiednie wewnętrzne procedury i środki techniczne, w szczególności:

 • Dostęp do całej Witryny możliwy jest wyłącznie w technice SSL
 • Sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do systemów komputerowych i dokumentacji fizycznej
 • Ograniczamy dostęp do danych osobowych do pracowników, kontrahentów i agentów, którzy muszą znać te informacje, aby móc je dla nas przetworzyć i podlegają ścisłym zobowiązaniom w zakresie poufności wynikającym z umowy.

Skontaktuj się z ADO, jeśli wiesz lub masz powody przypuszczać, że jakiekolwiek informacje dotyczące twojej osoby lub twojego przedsiębiorstwa zostały ujawnione, skradzione, przywłaszczone lub w jakikolwiek sposób użyte przez podmiot nieuprawniony.

 

7 Prawa Klienta

Możesz wykonywać dowolne z praw opisanych w tym rozdziale, poprzez zmiany w interfejsie oprogramowania Witryny bądź poprzez kontakt z ADO.

Szczególnie w przypadku zmian poza interfejsem Witryny, możliwe jest żądanie weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej żądanie zmian.

 

7.1 Zarządzanie twoimi danymi

Za pomocą dostępu do Witryny, możesz zmieniać niektóre informacje i dane osobowe. W celu ustalenia jakie informacje i dane osobowe przechowujemy oraz w sprawie ich usunięcia czy modyfikacji, należy kontaktować się z ADO.

Jesteś odpowiedzialny za aktualizację danych osobowych.

 

7.2 Korekta błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji

Masz prawo zgłosić nam żądanie poprawienia informacji i danych osobowych, których nie możesz sam poprawić za pomocą dostępu do Witryny.

 

7.3 Dostęp do danych i przenośność

Masz prawo żądać kopii twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Masz również prawo zażądać kopii danych osobowych, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie i / lub poprosić nas o przesłanie tych informacji do innego usługodawcy (jeśli jest to technicznie wykonalne).

 

7.4 Retencja danych oraz ich usuwanie

Co do zasady, przechowujemy dane osobowe Klienta maksymalnie na czas, jaki jest konieczny do:

 • wykonania umowy między Klientem a nami,
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych,
 • ochrony naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej.

Jeśli Klient nie chce, abyśmy korzystali ze zgromadzonych informacji w celu świadczenia usługi, może zgłosić żądanie usunięcia własnych danych osobowych. Żądanie takie zostanie zrealizowane bezwarunkowo i bezzwłocznie.

Jednakże, pomimo zrealizowania wyżej opisanego żądania, możemy zachować i przetwarzać niektóre dane osobowe, w zakresie i czasie niezbędnym do:

 • wypełnienia naszych zobowiązań prawnych,
 • zadbania o nasze uzasadnione interesy biznesowe, takie jak windykacja należności, zapobieganie oszustwom oraz zapobieganie wszelkim formom naruszenia naszego interesu poprzez działania bezprawne.

 

7.4.1 Backup

Ponieważ stosujemy środki techniczne w celu zabezpieczenia Sklepu przed utratą danych, może się zdarzyć że niektóre zgłoszone do usunięcia dane osobowe pozostaną przez pewien skończony czas zapisane w kopiach bezpieczeństwa. Jednakże takie dane osobowe nigdy nie będą użyte i zostaną ostatecznie usunięte w czasie nie dłuższym niż wynikającym z mechanizmu backupu.

 

8 Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Mamy prawo zmian niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli dokonamy zmian, opublikujemy w Witrynie nową wersję dokumentu, wraz z informacją o dokonanych zmianach, które to informacje będą zawarte w podrozdziale niniejszego rozdziału.

Użytkownicy, którzy nie będą zgadzali się ze zmianami w Polityce Prywatności, mogą zaprzestać korzystania z Witryny.

Klienci, których danych osobowe przechowujemy, zostaną powiadomieni o zmianach jedną z dostępnych form komunikacji i poproszeni o akceptację zmian. Nie stosujemy zgody domyślnej czy domniemanej. W razie odmowy akceptacji zmian przez Klienta, przetwarzanie danych osobowych i realizacja umów prawnych, będzie przebiegać w zgodzie z pierwotną wersją dokumentu, wcześniej zaakceptowaną przez Klienta - o ile nie będzie to powodować kolizji z prawem stanowionym lub nie uniemożliwi realizacji zawartych umów.

9 Kontakt ze Sklepem

Wszelkie podane niżej formy kontaktu obsługujemy od poniedziałku do piątku (tylko dni robocze) w godzinach 10:00 – 17:00.

 

9.1 Adres korespondencyjny

GRUPA PSK SP. Z O.O.
ul. Piaskowa 3  
01-067 WARSZAWA

 

 

9.2 Adres email

kontakt@ningal.pl

9.3 Numery telefonów

Prosimy wykonywać wyłącznie połączenia głosowe. O ile nie postanowiono inaczej w osobnej umowie z Klientem, wszelkie formy kontaktu takie jak SMS, MMS i inne niż połączenia głosowe, pozostaną bez reakcji.

9.3.1 Telefon komórkowy

720 915 907

 

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach złożonego zamówienia jest firma GRUPA PSK SP. Z O.O. , ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa, NIP: 5272831048 REGON:3689901092. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia, przygotowania i wykonania złożonego zamówienia przez sklep ningal.pl.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z firmą GRUPA PSK SP. Z O.O.,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych jest firma GRUPA PSK SP. Z O.O. oraz upoważnieni partnerzy: tj. producenci i importerzy towarów, przedstawiciele handlowi, pracownicy działu sprzedaży oraz kadr, magazynierzy, kierowcy dostarczający towar, pracownicy działu windykacji, pracownicy księgowości (firma zewnętrzna) oraz pracownicy działu IT.

Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie innym osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.

5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres potrzebny do wykonania zamówienia oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz skutkiem żądania usunięcia danych osobowych przed zakończeniem wykonania zamówienia będzie zakończenie wykonania zamówienia z momentem złożenia takiego żądania.

9. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl